افراد برای مهاجرت به دومینیکا که یکی از کوچکترین کشورهای آمریکائی است و در جزایر کارائیب واقع شده است، راه های بسیاری پیش رو دارند. مردم دومنیکا به زبان انگلیسی و فرانسوی صحبت می کنند و فرهنگ این کشور ترکیبی است از فرهنگ اروپا، آفریقا و مردم کارائیب. در کشور دومینیکا تابعیت دوگانه قانونی است و دولت این کشور از مهاجرت های سرمایه گذاری به دلیل تقویت اقتصاد این کشور حمایت می کند.

هرچند این کشور در جزیره کارائیب واقع است اما پایین ترین آمار جرم در منطقه را داراست. یکی از شرایط صدور ویزای تحصیلی در این کشور نداشتن سابقه کیفری است. هرچند افراد با داشتن اقامت تحصیلی در این کشور نمی توانند به آسانی به تابعیت یا اقامت دائم دست یابند، به همین منظور بهتر است که افراد پس از پایان تحصیل ویزای تحصیلی خود را به ویزای سرمایه گذاری یا کاری تبدیل نمایند یا با یک دومنیکایی ازدواج کنند. یکی از راه های آسان گرفتن تابعیت دومنیکا ازدواج با یک مرد دومنیکیایی است در حالیکه در حالت معکوس با ازدواج مرد خارجی با زن دومنیکایی روند به این سادگی پیش نخواهد رفت.