برای مهاجرت کاری روسیه افراد متقاضی باید بتوانند کارفرمایی در کشور روسیه را متقاعد نمایند تا برای آنها قرارداد کاری در حوزه فعالیت آنها صادر نماید. با این کار اخذ ویزای کاری این کشور جهت کار در روسیه دشوار نخواهد بود. اما در همین روش نیز متقاضی مهاجرت نیاز به تحقیق و بررسی بیشتر در حیطه کاری خود در روسیه دارد. زیرا ممکن است با توجه به اینکه نرخ بیکاری در روسیه کم نیست ممکن است شغل وی بازار کار مناسبی نداشته باشد. روسیه به عنوان وسیع ترین و پهناورترین کشور در جهان شناخته می شود و از جمله کشورهایی است که تاریخ کهنی دارد و جذابیت های فراوان آن باعث شده خیلی از افراد این کشور را برای کار و زندگی انتخاب نمایند.