براساس گزارش های جهانی شرایط و هزینه زندگی در آذربایجان و هزینه های تحصیل، حمل و نقل و درمان، مناسب و تا حد بسیاری ارزان ارزیابی می شود. از اصلی ترین هزینه های جاری در این کشور می توان به هزینه اجاره مسکن اشاره داشت که تقریبا بیش از نیمی از درآمد یک ماه مقیمان این کشور را شامل می شود. البته در این کشور به دلیل شرایط مناسب و پایین بودن هزینه های زندگی به نسبت میزان درآمد اغلب افراد ترجیح به اجاره مسکن دارند. آذربایجان کشوری اروپایی است که در سال های اخیر با عبور از بجران اقتصادی در مسیر توسعه در زمینه اقتصادی قرار گرفته است.