طبق سیاست دولت کشور سنت لوسیا، جهت کار در سنت لوسیا اتباع خارجی جهت شروع به کار نیاز به اخذ ویزای کاری سنت لوسیا و نامه پیشنهادکاری خواهند داشت. از مزیت های سیستم اشتغالزایی در سنت لوسیا می توان به این موضوع اشاره نمود که کاریابی و روند اخذ ویزای کار سنت لوسیا دشوار نبوده اما متقاضیان بایستی از ارتباط عمومی و قابلیت های فردی بالایی برخوردار باشند.