اگرچه اسلواکی آوازه چندانی در امر مهاجرت ندارد، اما از آنجایی که این کشور آخرین عضو پیوسته به تعهد شنگن است، مهاجرت کاری اسلواکی مخاطبین خود را یافته است. در سال 2007 کشور اسلواکی موفق به پیوستن به معاهده شنگن شد و بر اساس همین معاهده موظف به اجرای قوانین این منطقه است. بر اساس قوانین این کشور در حال حاضر، مهاجرت کاری به اسلواکی تنها برای افرادی از خارج از اتحادیه اروپا امکان پذیر است که یا در این کشور تحصیل کرده باشند یا یک پیشنهاد کار مطابق با قوانین از کارفرمای مورد اطمینان در اسلواکی بدست آورده باشند.