هنگامی که برای کار در آنتیگوا و باربودا درخواست می دهید، بایستی شرایط و قواعد را بسنجید. نحوه استخدام در این کشور برای متقاضیان خارجی از طریق ویزای کار آنتیگوا و باربودا می باشد. گرفتن ویزای کار برای کارگران بین المللی در آنتیگوا و باربودا می تواند چالش برانگیز باشد و مهم است که بدانید قبل از شروع فرآیند چه انتظاری دارید. در خصوص شرایط اخذ ویزای کاری آنتیگوا و باربودا بسیاری از نامزدهای محلی را برای پر کردن موقعیت‌های شغلی در شرکت خود استخدام خواهید کرد، اما ممکن است برای انجام برخی مسئولیت‌ ها نیاز به جذب افراد غیر ملی داشته باشید.