شرایط بلژیک از نظر هزینه زندگی برای متقاضیان مهاجرت به این کشور بسیار اهمیت دارد زیرا از مهمترین مواردی است که از لحظه ورود، فرد مهاجر با آن سروکار دارد. کشور بلژیک از سطح رفاهی و اقتصادی خوبی برخوردار است. به همین دلیل با کار در این کشور می توان اکثر هزینه ها را پوشش داد. هزینه زندگی در کشور بلژیک در زمینه حمل و نقل عمومی حدودا 20€ (یورو) و هزینه خورد و خوراک به صورت ماهانه هزینه ای در حدود 150€ (یورو) را دربرمی گیرد. برای زندگی در بلژیک حدود 30€ (یورو) نیز ماهانه باید برای بیمه خود پرداخت کند. در باب هزینه ها و شرایط زندگی در بلژیک باید اذعان داشت که مهمترین مسئله میزان هزینه اجاره مسکن است که آپارتمان یک خوابه در مرکز شهر 550€ (یورو) و هزینه اجاره آپارتمان یک خوابه در خارج از شهر 450€ (یورو) می باشد.