شرایط مهاجرت سرمایه گذاری در سوئد کمی خاص است. چنانچه یک خارجی بخواهد در این کشور سرمایه گذاری نماید راهی به عنوان ایجاد کسب و کار مسیر است. اشخاصی که تمایل به مهاجرت سرمایه گذاری در سوئد را دارند بایستی یک سوئدی را به عنوان یک شریک برای خود داشته باشند. البته بیشتر سهم این شرکت باید به نام فرد متقاضی باشد. همچنین ایجاد یک بیزینس در این کشور که خود شما به عنوان خود اشتغال صاحب آن باشید در سوئد بسیار استقبال می شود. برای ایجاد این خود اشتغالی شما باید توانمندی مالی خود را به دولت سوئد ثابت نمائید و دارای یک طرح اقتصادی برای ایجاد بیزینس در این کشور باشید. دولت سوئد از شما می خواهد که حداقل برای تامین هزینه های 2 سال خود در این کشور توانمندی مالی نشان دهید.