ارائه دعوت نامه، گواهی تمکن مالی از بانک و گردش حساب از شرایطی است که برای گرفتن ویزای مسافرتی لیختن اشتاین مورد نیاز است. با وجود این شرایط و نبود سفارتخانه این کشور در کشور ما، برای گرفتن ویزای مسافرتی لیختن اشتاین باید از طریق سفارت آلمان اقدام کرد. تقریبا 21 روز کاری پس از ارائه مدارک، سفارت به درخواست متقاضی برای اخذ وقت سفارت پاسخ خواهد داد. فرد حدودا 120 روز وقت دارد برای مراحل بعدی ویزا به سفارت آلمان مراجعه کند. بااین حال ویزای مسافرتی این کشور با رعایت تمام شرایط نیز اغلب ریجکت خواهد شد و همین مسئله که نشات گرفته از اقدامات پیشین مسافران به این کشور است، اقدام برای ویزای این کشور را سخت خواهد کرد.