شرایط در یونان، در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی موقعیت مشابهی دارد و هزینه های زندگی یونان، نسبت به سایر کشورهای اروپایی چندان پایین نیست. رکود اقتصادی شدیدی که دامنگیر این کشور شده است، تا حدود زیاد شرایط یونان را با مشکل اساسی رو به رو کرده است. در واقع برای خیلی از اتباع غیر اروپایی، کشور یونان یک مقصد موقت محسوب می شود و می تواند دروازه ورود به سایر کشورهای تراز اول اروپایی باشد. با توجه به پایین بودن هزینه های تحصیل در کشور یونان، خیلی از دانشجویان خارجی این کشور را انتخاب می کنند و از طریق تحصیل در دانشگاه های تراز اول این کشور، امکان کار در سایر کشورهای حوزه شنگن را به دست می آورند.