هزینه زندگی در دومینیکا در قیاس با کشورهای که جمعیتی همانند دارند، متوسط است. هزینه زندگی در این کشور ارتباط مستقیمی به سبک زندگی دارد. اگر شخصی مناطق مناسب را برای تأمین نیازها و خواسته های خود انتخاب کند، زندگی راحت را برای خود مقدور می سازد. استانداردهای زندگی به طور کلی خوب است و اقتصاد با ثبات و رو به رشد است. شرایط دومینیکا در قیاس با سایر کشورهای همانند آنتیگوا، باهاما، باربادوس، کالاها، مسکن و اوقات فراغت قیمت بسیار کمتری دارد. خدمات اولیه مانند برق، آب، بهداشت، آموزش و ارتباطات برای کل جمعیت قابل دسترسی است.