در خصوص شرایط و هزینه زندگی در آنتیگوا و باربودا جالب است بدانید طی سال های اخیر با افزایشی رو به رو بوده است. درآمد روزانه مردم در آنتیگوا و باربودا از طریق روش های توریستی، فرهنگ و هنر، در آمدهای نفتی و غیره سطح رفاه نیز افزایش می یابد. همچنین می توان گفت شرایط گردشگری بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی را به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در آنتیگوا و باربودا تحت تاثیر قرار می دهد. البته این کشور طی سال های اخیر با وجود طوفان های شدید به بخش گردشگری این کشور آسیب های جدی وارد گردید که به سبب آن نرخ گردشگری این کشور نیز به شدت کاهش یافت.