ویزای مسافرتی دانمارک یکی از انواع ویزاهای کوتاه مدت در اتحادیه اروپا و حوزه شنگن برای مسافران و گردشگران می باشد که منجر به اقامت دائم نمی شود. مدارک مهم اخد ویزای مسافرتی دانمارک پاسپورت، مدارک هویتی، گواهی اشتغال به کار و تحصیل و نامه تمکن مالی می باشد. در صورتی که هدف اخذ اقامت دائم دانمارک و پاسپورت این کشور باشد، باید ویزاهایی به غیر از ویزای توریستی کشور دانمارک دریافت شود که این ویزاها عبارت اند از: ویزای تحصیلی، ویزای کاری، ویزای سرمایه گذاری و ازدواج با تبعه دانمارکی. در حقیفت این ویزاها از جمله ویزاهایی هستند که منجر به اخذ اقامت دائم دانمارک و پاسپورت این کشور خواهد شد. مهم ترین اماکن توریستی دانمارک جزایر فارو، ادنسه، راسکیله، آرهوس و پارک ملی تای می باشند.