ویزای مسافرتی اوکراین در سه قالب کلی A، B و C صادر می شود که به ترتیب ویزای بلند مدت، ویزای ترانزیتی و ویزای کوتاه مدت لقب گرفته اند. ویزای بلند مدت اوکراین، بیش از 90 روزه است و ویزای ترانزیتی اعتبار یک ساله دارد و اقامت 5 روزه را رقم می زند. روادیدتوریستی اوکراین یک بار ورود، دو بار ورود و چند بار ورود است. یک بار ورود حداکثر 30 روزه است ولی ویزاهای دوبار و چند بار حضور، 90 روزه است. یکی از ویژگی های روادید مسافرتی اوکراین این است که افراد می توانند از این طریق برای انجام کارهای اقامت خود از طریق ازدواج یا ثبت شرکت یا حضانت فرزند و سایر روش ها، وارد اوکراین شود و در نهایت بتوانند اقامت دائم و پس از آن تابعیت اوکراین را دریافت کنند.