تقاضا ویزای مسافرتی انگلستان هر ساله به سفارت این کشور ارائه می گردد. البته برای اخذ ویزا شهروندان ایرانی بایستی به کشورهای هم جوار ایران مراجعه نمایند. اخذ ویزای مسافرتی انگلستان برای شهروندان ایرانی به جهت بازدید از اقوام و یا سفرهای کوتاه مدت کاری و یا قرارهای بیزینسی در این کشور قابل درخواست است. این ویزا نیازمند شرایط خاصی است. در ابتدا بایستی یک دعوتنامه بابت دعوت شما برای سفر به انگلستان وجود داشته باشد. همچنین شرایط مالی خوب، سابقه سفر، ارائه تعلقات و وابستگی به ایران از سایر شرایط مورد نیاز است. در مورد اخذ این ویزا بهتر است اطلاعات خود را از ریق کسب مشاوره کامل نمائید.