کشور آلمان یکی از ثروتمند ترین و صنعتی ترین کشورهای عضو اتحادیه اروپا هر ساله متقاضیان بسیاری را برای مهاجرت به آلمان از راه های تحصیل، کار و زندگی به خود جذب می نماید. این کشور با فرهنگ غنی، اقتصاد پیشرفته و نرخ بیکاری پایین خود بسیاری از افراد را مشتاق به مهاجرت می نماید. به طور معمول روش های گوناگونی برای مهاجرت به آلمان وجود دارد که با رعایت قوانین و شرایط مربوط به هریک می توان از این روش به اقامت و تابعیت کشور آلمان دست یافت. مهاجرت به آلمان از راه تولد، ازدواج، تحصیل، کار، سرمایه گذاری، ثبت شرکت، پناهندگی امکان پذیر می باشد.